Frame Colour

004 RW White-Blue, 004 RW White-Red, 004 RW Black-Red, 004 RW Black-White, 004 RW Fuchsia, 004 RW Black-Italian, 004 RW White-Italian